Mikrofon, Podcast

Mikrofon auf einem Stativ.

Bild: tianya1223/pixabay